Sekretarijat za uređenje prostora

Aleksandra Bošković, sekretarka 

Tel/fax: +382 (0) 50 432 921

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

 

Sekretarijat za uređenje prostora vrši poslove koji se odnose na:
1) izradu propisa iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata;
2) izradu Programa uređenja prostora Opštine;
3) pripremne poslove na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, davanje predloga smjernica za izradu programskog zadatka o izradi planskog dokumenta; davanje mišljenja na nacrt plankog dokumenta; učešće u javnoj raspravi u vezi nacrta planskog dokumenta; pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata; vođenje dokumentacione osnove o prostoru; praćenje stanja u prostoru i vođenje informacionog sistema u prostoru;
4) sprovođenje postupka legalizacije bespravno podignutih objekata; sistematizovanje i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnesen zahtjev ili koji nijesu ispunili uslov za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu, organu lokalne uprave nadležnom za donošenje rješenja o alternativnom smještaju i organu lokalne uprave nadležnom za utvrđivanje naknade za korišćenje prostora;
5) izdavanje urbanističko-tehničkih uslova; izdavanje građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata za koje je nadležan do pravosnažnog okončanja započetih postupaka i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; primjenu propisa za pomoćne objekte i objekte od opšteg interesa do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore; izdavanje odobrenja za postavljanje, odnosno građenje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u skladu sa propisom donesenim do dana stupanja na snagu Zakona;
6) izdavanje izvoda iz planske dokumentacije, vođenje postupka kompletiranja urbanističkih parcela i parcelacije katastarskih parcela u skladu sa usvojenim planskim dokumentima;
7) vođenje postupka za pretvaranje posebnih i zajedničkih dijelova stambene zgrade u poslovni prostor;
8) pripremanje propisa za utvrđivanje visine i načina naplate nadoknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za legalne i bespravne objekte; utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
9) saradnju sa resornim ministarstvom pri donošenju planskih i razvojnih dokumenata (strategije, planovi, programi i sl.) koji se donose na osnovu posebnih propisa, a kojima se utiče na planiranje prostora ili prostorni razvoj, sve u cilju ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa;
10) obezbjeđivanje učešća javnosti u postupcima izrade i donošenja planskih dokumenata, kao i obavještavanja i podsticanja učešća javnosti u poslovima planiranja i izgradnje;
11) elektronsku komunikaciju u postupku izrade i donošenja planskih dokumenata, donošenje upravnih i ostalih akata, međusobnu komunikaciju sa nadležnim organima državne uprave, organima lokalne samouprave i organima lokalne uprave;
12) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
13) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
14) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.