LOKALNE STUDIJE LOKACIJA


 

INVESTITOR DATUM PREUZIMANJE

Izmjene i dopune Regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada “Čelinska kosa”

jun 2020

rar

Lokalne studije lokacije mHE "LJEŠTANICA" sa Izvještajem o strateškoj procjeni na životnu sredinu

Korigovan izvještaj o strateškoj procjeni na životnu sredinu LSL mHE "LJEŠTANICA"

februar 2019

rar

pdf

Lokalne studije lokacije "PIRAMIDA" u naselju Tomeševo mart 2015 rar
Lokalne studije lokacije za benzinsku pumpu u Ravnoj Rijeci decembar 2014 rar
Lokalne studije lokacije za izletište "UŠĆE" u naselju Voljavac kod Bijelog Polja decembar 2014 rar
Lokalne studije lokacije za "DURMITOR" Bijelo Polje maj 2014 rar
Lokalne studije lokacije "VRANEŠKA DOLINA" maj 2014 rar
Lokalne studije lokacije za Regionalnu deponiju čvrstog otpada ''Čelinska kosa'' maj 2009 rar