Na osnovu člana 223 stav 2, 3 i 5  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18,11/19 i 82/20), a u skladu sa članom 21 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG“ – opštinski propisi“ br.34/11), Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke  o  izgradnji  lokalnih objekata od opšteg interesa opštine Bijelo Polje, br.01-018/20-881 od 23.09.2020.godine, Sekretarijat za uređenje prostora objavljuje: 

 

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

o Nacrtu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji  lokalnih objekata od opšteg interesa opštine Bijelo Polje i upućuje

JAVNI POZIV

 

Zainteresovanim korisnicima prostora opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke  o  izgradnji  lokalnih objekata od opšteg interesa opštine Bijelo Polje Javna rasprava o Nacrtu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke  o  izgradnji  lokalnih objekata od opšteg interesa opštine Bijelo Polje će trajati 15 (petnaest) dana i to od 23.09.2020.do 07.10.2020.godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na e-mail: urbanizam1bp©t-com.me,  zaključno sa  07.10.2020.godine.

Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke  objaviće se na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me.

Javni uvid u Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke  o  izgradnji  lokalnih objekata od opšteg interesa opštine Bijelo Polje, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zgrada Opštine Bijelo Polje, kancelarija br. 32 na drugom spratu.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta Odluke, održaće se u zgradi Opštine Bijelo Polje (skupštinska sala), dana 01.10.2020. godine sa početkom u 13 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora, Opštine Bijelo Polje.

Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me.

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA


Zaključak možete preuzeti ovdje ... pdf

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o  izgradnji  lokalnih objekata od opšteg interesa opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje ... pdf