Na osnovu člana 16 stav 6 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (,,Sl.list CG’’, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/10, 35/13 i 33/14), a u skladu sa članom 21 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG“ – opštinski propisi“ br.34/11), Zaključka o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu, br. 01- 018/21-740 od 12.11.2021.godine, Sekretarijat za uređenje prostora objavljuje: 

 

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu i upućuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim korisnicima prostora opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu.

Javna rasprava o Nacrtu programa će trajati 15 (petnaest) dana i to od 12. 11. 2021. do 26. 11. 2021. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti putem e-mail-a urbanizam©bijelopolje.co.me ili direktno na arhivu Opštine Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode, zaključno sa  26.11.2021.godine.

Centralna javna prezentacija o Nacrtu Programa uređenja prostora za 2022.godinu održaće se dana 25.11.2021.godine u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje sa početkom u 13 h.

Nacrt Programa dostupan je na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me.

Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me. 

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

 


Program uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.. pdf

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.. pdf