Predsjednik opštine Bijelo Polje, Zaključkom boj 01-018/20-934 od 13.10.2010.godine Utvrdio je Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju i istu stavio na javnu raspravu u trajanju od 15 dana te obavezao Sekretarijat za uređenje prostora da shodno čl.22 i 23 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG – opštinski propisi“, br.34/11) sačini program javne rasprave, organizuje javnu raspravu i sačini izvještaj sa javne rasprave.

Shodno Zaključku Predsjednika i program javne rasprave ista je održana u periodu od 14.10. do 29.10.2020.godine.

Nacrt odluke je:

  • Objavljen na sajtu Opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me;
  • Na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje;
  • Bio dostupan svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora (kancelarija broj 32, drugi sprat).

Centralna javna rasprava povodom nacrta Odluke održana je u zgradi Opštine Bijelo Polje (skupštinska sala), dana 22.10.2020.godine sa početkom u 12 časova. Istovremeno sa ovom je održana i centralna  javna rasprava povodom nacrta Odkluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Centralnoj javnoj rasprevi prisustvovalo je četvoro zainteresovanih građana.

Nakon upoznavanja prisutnih sa predloženim Nacrtima odluka o naknadi za urbanu sanaciju i komunalno opremanje građevinskog zemljišta od strane Sekretara Sekretarijata za uređenje prostora Aleksandre Bošković uslijedila su pitanja prisutnih:

Šukrija Međedović je pitao koja je cijena naknade za urbanu sanaciju za objekte nastrešnice i pomoćnih  objekata. Aleksandra Bošković mu je odgovorila da se za pomoćne objekte koji služe korišćenju stambenog i drugog objekta (podzemne i nadzemne garaže, bazeni, ostave i sl.) iznos naknade za urbanu sanaciju umanjuje za 80%.

Elmedin Hodžić je pitao da ukoliko je dio hotela isključivo poslovne namjene plaća li se naknada za komunalno opremanje.

Aleksandra Bošković mu je odgovorila da ukoliko hotel posluje sa poslovnim dijelom koji nije u sklopu hotela (kondo Hotel) plaća se naknada za komunalno opremanje za dio objekta koji je poslovni.

Kolić Enis je pitao šta se dešava sa stambenim objektima do 500 m2, na šta je dobio odgovor od Budimke Bošković – rukovodioca sektora za planiranje prostora, da su shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata samo stambeni objekti do 200 m2 prepoznati kao objekti osnovnog stnovanja i za njih se naknada za urbanu sanaciju odlukom umanjuje za 50%.

Sako Kolić je pitao da li su svi ojekti u biznis zoni oslobođeni plaćanja naknade za komunalno opremanje.

Aleksandra Bošković mu je odgovorila da se u biznis zonama ne plaća naknada za kounalno opremanje.

Primjedbe, predlozi  i sugestije mogli su se mogli podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na e-mail: urbanizam1bp©t-com.me,  zaključno sa  29.10.2020.godine.

U toku trajanja javne rasprave povodom nacrta Odluka o naknadi za urbanu sanaciju i komunalno opremanje građevinskog zemljišta bilo je ukupno četiri (4) pisane primjedbe od kojih su se dvije odnosile na obje odluke a po jedna na Odluku o naknadi za urbanu sanaciju i odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

 

R.B.

IME I PREZIME

SADRŽAJ PRIMJEDBE

ODGOVOR

 

 

 

1

Mervan Gušmirović, predsjednik MZ Gornji grad

Da se smanje cijene naknade za urbanu sanaciju i komunalno opremanje za porodične stambene zgrae

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da se iznos naknade za urbanu sanaciju za bespravne objekte osnovnog stanovanja,  kao i iznos naknade za komunalno za objekte kojima se rješava stambeno pitanje  mogu umanjiti do 50%. Kako je Odlukama propisano maksimalno Zakonom dozvoljeno umanjenje to se primjedba ne može prihvatiti. 

 

 

2

Grupa od 100 građana (primjedba br.06-332-9079 od 30.10.2020)

1.Da su cijene po m2 po zonama visoke;

 

 

 

 

 

 

 

2.Da iznos naknade za urbanu sanaciju treba da bude simboličan, obzirom da su bespravni graditelji sami izvršili komunalno opremanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Da treba da ostane iz prethodne odluke o naknadi za komunalno opremanje smanjenje od 70% za objekte namijenjene za proizvodnju, preradu i skladištenje.

1.Troškovi komunalnog opremanja građevinskog zemljišta procijenjeni na osnovu planskih pokazatelja u zahvatu pojedinih zona iznose (eura po m2)

 

 

2.Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da se visina naknade za urbanu sanaciju utvrđuje se u zavisnosti od zone, stepena opremljenosti građevinskog zemljišta, prosječnih troškova opremanja građevinskog zemljišta, troškova mjera urbane sanacije prostora devastiranih bespravnom gradnjom, načina plaćanja utvrđenog iznosa naknade i vrste i namjene objekta,sto je Odlukom o naknadi za urbanu sanaciju i utvrđeno.

 

 

3.Članom 239 stav 2 tačka 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata je propisano da se za komunalno opremanje građevinskog zamljišta ne plaća naknada za objekte za proizvodnju, preradu i skladištenje te nije bilo potrebe da se to uređuje i Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

 

3

Uprava javnih prihoda Opštine Bijelo Polje

 

1.Da regulisanje odnosa u vezi plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (clan 9 stav 2 Odluke) u ime opštine ne može da vrši organ uprave nadležan za poslove naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda.

 

 

 

2.Da staranje o izvršenju rješenja o utvrđenoj naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i izdavanje potvrde o regulisanju odnosa u pogledu plaćanja naknade (clan 10 Odluke) ne može da vrši organ uprave nadležan za poslove naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda

1.Shodno članu 17 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje u nadležnosti Uprave javnih prihoda između ostalog je i naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada).

2.Obzirom da naplatu i  kontrolu lokalnih javnih prihoda vrši Uprava javnih prihoda to samo ona može starati o izvršenju rješenja i izdavati predmetnu potvrdu.

 

 

 

4

Uprava javnih prihoda Opštine Bijelo Polje

1.Da regulisanje odnosa u vezi plaćanja naknade za urbanu sanaciju (clan 9 stav 2 Odluke) u ime opštine ne može da vrši organ uprave nadležan za poslove naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda.

 

2. Da staranje o izvršenju rješenja o utvrđenoj naknadi za urbanu sanaciju i izdavanje potvrde o regulisanju odnosa u pogledu plaćanja naknade (clan 9 stav 3 Odluke) ne može da vrši organ uprave nadležan za poslove naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda

Odgovor kao na primjedbu broj 3

 

 Izvještaj sačinila

 Budimka Bošković

    SEKRETAR

Aleksandra Bošković